วิพากษ์ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ล็อกประเทศ 20 ปี-ผิดฝาผิดตัว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นมรดกทางการเมืองชิ้นหนึ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภูมิใจเสนอ เขียนล็อกอย่างแน่นหนาไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ควบคู่กับแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง รวมถึงกลไกราชการต้องปฏิบัติตามทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ หากไม่ทำตามจะมีความผิดตามกฎหมาย อ่านต่อ