เปิดโผบิ๊กชิงอธิบดี “กรมราง” คุมเบ็ดเสร็จ “รถไฟ-รถไฟฟ้า-ไฮสปีด”

เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องการผลักดันการขนส่งทางรางให้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อลดต้นทุนในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากปัจจุบันการขนส่งทางรางยังไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ล่าสุด พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา เท่ากับกรมการขนส่งทางราง ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม

ภารกิจหลักคือการเป็นหน่วยงานกลางคุมมาตรฐานระบบรางทั่วประเทศ ทั้งรถไฟและรถไฟฟ้า ทั้งกำกับดูแล การพัฒนาเส้นทาง ความปลอดภัยการก่อสร้าง การเดินรถ การประกอบกิจการ อัตราค่าโดยสาร ออกใบอนุญาตขับขี่ แม้ในทางปฏิบัติยังต้องรอการออก พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ปลายปีนี้ อ่านเพิ่มเติม