Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To co-ordinate shipping services and operations among shipowners, official and unofficial bodies concerned with shipping.
Home News Local Shipping News EEC ระเบียงกรุงเทพฯ Roadmap ลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท
EEC ระเบียงกรุงเทพฯ Roadmap ลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท PDF Print E-mail
Tuesday, 30 May 2017 12:34

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กล่าวในงานสัมมนา "เปลี่ยน...ให้ทันโลก New World New Opportunity New Business" หัวข้อ Road Map EEC คลื่นลูกใหม่ลงทุนไทยว่า ผลการศึกษาของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) ได้บอกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกในปี 2050 หรืออีก 35 ปีข้างหน้าว่า จีนจะมีสัดส่วนในเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 20% เป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่สหรัฐจะลดสัดส่วนลงจาก 16% เหลือ 12% ยุโรปจาก 15% เหลือ 9% อินเดียเพิ่มจาก 7% เป็น 15% หากเป็นแบบนี้สะท้อนว่า การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ทางฝั่งเอเชียค่อนข้างมาก

อ่านเพิ่มเติม