Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To represent and promote the views and policies of the Association to the Thai Government and all other governmental official and non-governmental bodies which may be concerned with shipping.
Home News Local Shipping News งานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย PDF Print E-mail
Friday, 24 February 2017 11:40

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย งานดังกล่าวจัดขึ้นในศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 และ 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถทราบผลการประเมินได้ที่  http://www.tradelogistics.go.th/th/news-pressrelease/news-pressrelease-2/1083-2017-02-22-09-12-20